mask

KALKULATOR GWP DLA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH

Współczynnik GWP lub ekwiwalent CO2 określa, w jakim stopniu dana substancja – w okresie 100 lat – przyczynia się do globalnego ocieplenia, przyjmując jako substancję odniesienia CO2 o wartości GWP = 1.

Dostępne są różne rodzaje czynników chłodniczych począwszy od substancji HFC o niższym współczynniku GWP, hydrofluoroolefin (HFO), mieszanin HFC-HFO aż po naturalne czynniki chłodnicze (takie jak amoniak, propan, CO2, woda czy powietrze).

Poniżej pomocne narzędzie dzięki, któremu obliczymy napełnieni w tonach Eq CO2 dzięki któremu określamy częstotliwość kontroli szczelności zgodnie z Rozporządzeniem 517/2014 obowiązującego od 1.1.2015r.

 

 

Obliczenie ilości ekwiwalentu CO2

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Invalid Input
Invalid Input

Obsługa urządzeń zgodnie z ustawą F gazową - próba szczelności

Głównym celem ustawy to zapobieganie wycieków F gazów z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz dokonywanie jak najszybciej naprawy wykrytych wycieków.

Na operatorze urządzeń instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła spoczywa obowiązek okresowych kontroli szczelności pod względem wycieków.

Operatorem w rozumieniu przepisów jest zawsze właściciel urządzenia. Częstotliwość kontroli uzależniona jest od wielkości napełnienia instalacji.

 

Harmonogram kontroli szczelności:

 

Minimalna częstotliwość kontroli szczelności Wielkość napełnienia F gazem Wg 517/2014
co 12 miesięcy ≥ 5 t ekw. CO2
co 6 miesięcy ≥ 50 t ekw. CO2
co 3 miesiące ≥ 500 t ekw. CO2


Operatorzy mają obowiązek założenia kar w bazie CRO dla każdego układu chłodniczego, który zawiera powyżej 5 T ekw. CO2. Baza CRO to sposób dokumentacji urządzeń, zakłada się w niej karty i dokonuje wpisów o obowiązkowych kontrolach szczelności i innych czynności podejmowanych na urządzeniach. Link do strony: https://dbcro.ichp.pl.

Wszystkie wpisy dotyczące powyższych czynności muszą być robione na bieżąco, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych.

W przypadku wystąpienia nieszczelności należy bezzwłocznie zabezpieczyć układ przed dalszym wyciekiem.

Po naprawie w ciągu 30 dni na operatorze nałożony jest obowiązek ponownej kontroli czelności po naprawie.

W bardzo dużych układach, które zawierają więcej niż 500 t ekw. CO2 ustawa nakazuje montaż systemu wykrywania wycieków - detekcji emisji gazu. System należy raz w roku pooddawać kontroli i wykonać wpis do bazy cro.

W dniu 11 marca 2024 roku weszło w życie Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014.

Nowy dokument zawiera zmiany zaostrzające przepisy.