Serwis Trane - skontaktuj się!
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Strona główna / Regulamin sprzedaży

 

REGULAMIN
„OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ”

PROBON.PL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Tarczynie

obowiązuje od: 1.06.2019 r.

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin jest podstawą prawną określającą zasady składania zamówień, zawierania umów oraz realizacji zamówień przez PROBON.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Tarczynie (05-555), ul. Pogodna 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000553336, posiadającą NIP: 1231297058 (dalej „PROBON.PL”), w relacjach Kontrahentami PROBON.PL.

2. PROBON.PL prowadzi sprzedaż oferowanych produktów i wykonuje usługi oraz zamówienia wyłącznie na rzecz podmiotów profesjonalnych. Zawarcie przez Kontrahenta z PROBON.PL umowy jest równoznaczne z oświadczeniem, że strona zamawiająca dokonuje zamówienia w ramach działalności gospodarczej.

3. Niniejszy Regulamin stanowi część umowy zawieranej przez Kontrahenta z PROBON.PL w zakresie nieuregulowanym w treści umowy. Złożenie jakiegokolwiek zamówienia czy zawarcie umowy powoduje zatem ten skutek, że w zakresie nieuregulowanym w takim zamówieniu lub umowie stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu na równi z postanowieniami zamówienia lub umowy.

4. Niniejszy regulamin jest wiążący dla każdego podmiotu, który miał wiedzę o niniejszym regulaminie lub mógł się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Związanie niniejszym regulaminem nie wymaga dodatkowej akceptacji.

5. Ogólne warunki lub regulaminy obowiązujące u Kontrahenta PROBON.PL są wiążące dla PROBON.PL w zakresie, w jakim są zgodne z niniejszym Regulaminem. Jeśli pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a warunkami obowiązującymi u Kontrahenta zachodzą sprzeczności lub rozbieżności, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, ważność zachowuje treść Regulaminu aktualna na dzień złożenia zamówienia przez Kontrahenta.

7. Regulamin jest publikowany na stronie internetowej https://probon.pl/

§ 2 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PROBON.PL.

8. PROBON.PL w ramach prowadzonej działalności świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa, projektowania, nadzorów, wykonawstwa oraz serwisu instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych i wentylacyjnych oraz automatyki.

9. Umowa zawarta przez Kontrahenta z PROBON.PL może polegać w szczególności na:

  9.1. sprzedaży przez PROBON.PL na rzecz Kontrahenta urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych lub grzewczych oraz automatyki.
  9.2. stworzeniu przez PROBON.PL na zamówienie kontrahenta koncepcji lub projektu instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych lub grzewczych oraz automatyki.
  9.3. wykonaniu przez PROBON.PL na rzecz kontrahenta usługi montażu instalacji lub urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych lub grzewczych oraz automatyki.
  9.4. świadczeniu przez PROBON.PL na rzecz kontrahenta usługi serwisu instalacji lub urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych lub grzewczych oraz automatyki.

10. W ramach składanej przez PROBON.PL oferty ww. usługi mogą być łączone. Kompleksowa usługa świadczona przez PROBON.PL polega na przygotowaniu koncepcji, zaprojektowaniu na zamówienie Kontrahenta projektu instalacji danego rodzaju, sprzedaży poszczególnych urządzeń, elementów instalacji, armatury i innych składających się na kompletną instalację, montażu tych urządzeń, uruchomienia i regulacji całego systemu oraz ich serwisowaniu w ramach eksploatacji w okresie uzgodnionym przez strony.

11. W zakresie nieuregulowanym w umowie oraz niniejszym Regulaminie:
  11.1. do świadczenia polegającego na sprzedaży urządzeń stosuje się właściwe przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży, niezależnie od tego, czy sprzedaż jest         jedynym świadczeniem wynikającym z umowy, czy też stanowi jedno z kilku świadczeń umówionych przez strony.
  11.2. do świadczenia polegającego na sporządzeniu koncepcji lub projektu instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych lub grzewczych oraz automatyki oraz montażu urządzeń stosuje się właściwe przepisy Kodeksu cywilnego regulujących umowę o dzieło, niezależnie od tego, czy dzieło jest jedynym świadczeniem wynikającym z umowy, czy też stanowi jedno z kilku świadczeń umówionych przez strony.
  11.3. do świadczenia polegającego na usłudze serwisu instalacji lub urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub grzewczych stosuje się właściwe przepisy  Kodeksu cywilnego regulujące umowę zlecenia, niezależnie od tego, czy usługa serwisu jest jedynym świadczeniem wynikającym z umowy, czy też stanowi jedno z  kilku świadczeń umówionych przez strony.

§ 3 OFERTA. ZAWARCIE UMOWY.

12. PROBON.PL sporządza ofertę dla Kontrahenta na podstawie przedstawionej przez Kontrahenta specyfikacji oraz wymogów zamówienia. Oferta PROBON.PL sporządzana jest na podstawie informacji udzielonych przez Kontrahenta. PROBON.PL nie ponosi odpowiedzialności za zgodność zamówienia z celem lub potrzebami Kontrahenta nieujawnionymi przed przygotowaniem oferty.

13. Oferta sporządzona przez PROBON.PL jest ważna przez 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty jej złożenia Kontrahentowi.

14. Do przyjęcia oferty przedstawionej przez PROBON.PL dochodzi przez wyraźną lub dorozumianą akceptację oferty przez Kontrahenta. Przyjęcie oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy PROBON.PL a Kontrahentem.

15. W przypadku dokonania płatności zaliczki przez Kontrahenta na skutek złożenia oferty przez PROBON.PL bez dodatkowych oświadczeń przyjmuje się, że oferta została przyjęta przez Kontrahenta w całości bez zastrzeżeń i wyłączeń.

16. Akceptacja oferty przez Kontrahenta po upływie ważności oferty nie jest równoznaczna z zawarciem umowy, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.

17. Do zawarcia umowy po wygaśnięciu oferty może dojść za wyraźną zgodą PROBON.PL. Zawarcie umowy może nastąpić przez przystąpienie PROBON.PL do wykonania zamówienia po zaakceptowaniu przez Kontrahenta oferty po terminie jej ważności.

18. Informacje oraz zdjęcia towarów lub urządzeń zawarte w materiałach, cennikach i folderach PROBON.PL mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

19. Ceny podane w ofercie są cenami netto i podlegają powiększeniu o podatki przewidziane przepisami prawa, chyba że podana cena wyraźnie została określona jako cena brutto.

 

§ 3 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

20. Do czasu zapłaty pełnej należności za przedmiot umowy będący rzeczą przedmiot ten stanowi własność PROBON.PL (zastrzeżenie własności). W przypadku opóźnienia w płatności ceny za daną rzecz PROBON.PL przysługuje wynagrodzenie od Kontrahenta za korzystanie z rzeczy przez okres opóźnienia w wysokości rynkowych stawek czynszu dzierżawy lub najmu takiej rzeczy. Wynagrodzenie za korzystanie nie wpływa na wysokość ceny i odsetek za opóźnienie w płatności ceny.

21. W przypadku wszczęcia w stosunku do Kontrahenta postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub egzekucyjnego, Kontrahent zobowiązany jest oznaczyć przedmiot umowy tak, aby uwzględniał on zastrzeżenie prawa własności na rzecz PROBON.PL.

22. W przypadku zajęcia towaru, stanowiącego własność PROBON.PL, w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kontrahenta, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować PROBON.PL o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków.

23. Kontrahent na żądanie PROBON.PL jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym, gdzie przechowywane są rzeczy objęte zastrzeżeniem własności.

 

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ. GWARANCJA.

24. PROBON.PL ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy w zakresie, w jakim odpowiedzialność ta dotyczy danego świadczenia. Kontrahent zgłaszając wadę nie jest zobowiązany wskazać czy wada wynika z przedmiotu sprzedaży czy z usług. Jeżeli umowa obejmuje wykonanie projektu, sprzedaż urządzeń, montaż urządzeń, a także usługi serwisowe, zaś wada dotyczy tylko sprzedanego urządzenia, to odpowiedzialność PROBON.PL odnosi się wyłącznie do zasad wynikających ze sprzedaży urządzeń i nie wpływa na pozostałe elementy umowy. Analogicznie w sytuacji, gdy wadą objęty jest projekt instalacji, odpowiedzialność PROBON.PL odnosi się wyłącznie do projektu, bez wpływu na pozostałe świadczenia, w szczególności bez wpływu na obowiązek zapłaty ceny i inne obowiązki wynikające z umowy.

 

Sprzedaż urządzeń

25. Wszystkie urządzenia prezentowane przez PROBON.PL są fabrycznie nowe (chyba że co innego wynika z przekazanych informacji), wolne od wad, a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba że co innego wynika z opisu produktu lub oferty.

26. Kontrahent jest zobowiązany dokonać odbioru towaru w dacie dostawy towaru. PROBON.PL uprzedzi Kontrahenta co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem o dacie dostawy towaru. W dacie dostawy towaru następuje przekazanie towaru i odbiór uważa się za dokonany nawet w braku przedstawiciela Kontrahenta. W protokole odbioru Kontrahent powinien wymienić wszystkie stwierdzone wady lub zastrzeżenia. Protokół odbioru potwierdza kompletność, ilość i właściwy stan wydanego towaru. Kontrahent jest zobowiązany przeprowadzić odbiór dostarczonego towaru także w sytuacji, gdy PROBON.PL będzie dokonywał montażu towarów.

27. PROBON.PL udziela na wszystkie urządzenia gwarancji, że urządzenie nie posiada wady ukryte materiału lub wykonania oraz posiada cechy wynikające z jego specyfikacji technicznej.

28. Gwarancja w szerszym zakresie może być udzielona wyłącznie w formie odrębnego porozumienia. Gwarancją nie są objęte wady urządzenia, o których Kontrahent wiedział przy zawieraniu umowy sprzedaży.

29. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

30. Gwarancja udzielana jest na okres nieprzekraczający 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od daty uruchomienia urządzenia ale nie dłuższy niż 15 miesięcy od daty wydania lub dostarczenia urządzenia, nie dłuższy jednak niż wynika to z gwarancji udzielonej przez producenta danego urządzenia. Termin ten uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem ujawni się wada urządzenia, a Kontrahent zawiadomi PROBON.PL o stwierdzonej wadzie. Zawiadomienie powinno zawierać również numer faktury VAT wystawionej przy sprzedaży oraz dane Kontrahenta.

31. Zgłoszenie gwarancyjne powinno zostać złożone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) po stwierdzeniu wady pod rygorem utraty uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej na aktualny adres siedziby PROBON.PL.

32. PROBON.PL informuje Kontrahenta o przyjęciu zawiadomienia i sposobie realizacji obowiązku gwarancyjnego, w szczególności informuje, czy naprawa urządzenia nastąpi u Kontrahenta, czy też należy wysłać urządzenie na adres wskazany przez PROBON.PL. Koszt wysłania urządzenia ponosi Kontrahent. W przypadku uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego PROBON.PL zwraca Kontrahentowi koszty wysłania urządzenia.

33. PROBON.PL po przeprowadzeniu badania urządzenia informuje Kontrahenta o przyjęciu odpowiedzialności za wadę przedmiotu umowy lub o odmowie przyjęcia odpowiedzialności. Odmowa przyjęcia odpowiedzialności gwarancyjnej ma miejsce w sytuacji, gdy PROBON.PL nie ponosi winy za wadę urządzenia, w szczególności, gdy Kontrahent niewłaściwie używał urządzenia.

34. Kontrahent traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeśli przedmiot umowy nie był na bieżąco serwisowany zgodnie z zaleceniami producenta. W braku odmiennych postanowień umowy serwis wykonywany jest odpłatnie przez PROBON.PL pod rygorem utraty przez Kontrahenta uprawnień z tytułu gwarancji.

35. Wszelkie ingerencje w urządzenie dokonane przez Kontrahenta lub osobę trzecią skutkują utratą uprawnień z tytułu gwarancji.

36. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i części normalnie zużywające się łącznie z filtrami, olejem, paskami klinowymi, czynnikiem chłodniczym, medium technologicznym oraz części zużyte w sposób wskazujący na eksploatację niezgodną z zaleceniami producenta.

37. PROBON.PL jest uprawniony do obciążenia Kontrahenta kosztami oraz równowartością wynagrodzenia za przeprowadzone badanie urządzenia i inne czynności serwisowe w sytuacji, gdy zgłoszenie gwarancyjne było nieuzasadnione lub Kontrahent utracił uprawnienia gwarancyjne. Wynagrodzenie naliczane jest według stawek obowiązujących u PROBON.PL w kwotach 2,00 zł netto za każdy kilometr (koszt przejazdu) oraz 150,00 150zł netto za każdą rozpoczętą godzinę prowadzonych czynności sprawdzających lub serwisowych.

38. PROBON.PL informuje Kontrahenta o terminie naprawy gwarancyjnej, który nie może być dłuższy niż 30 dni, chyba że okres oczekiwania na części zamienne będzie dłuższy. Jeżeli naprawa produktu lub urządzenia ma nastąpić u Kontrahenta, jest on zobowiązany udostępnić produkt lub urządzenie w terminie wskazanym przez PROBON.PL.

39. PROBON.PL usuwa wadę przedmiotu lub urządzenia poprzez jego naprawę.

40. PROBON.PL może wedle własnego wyboru zdecydować o wymianie urządzenia posiadającego wadę na nowy produkt wolny od wad. PROBON.PL wymieniając urządzenie na wolne od wad ma prawo zażądać zwrotu wadliwego urządzenia.

41. PROBON.PL ma prawo odmowy wykonania serwisu gwarancyjnego w okresie, gdy Kontrahent zalega z zapłatą ceny lub wynagrodzenia na rzecz PROBON.PL w jakiejkolwiek części. Gwarancja w takiej sytuacji nie ulega przedłużeniu. PROBON.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w okresie gwarancji za czas, w którym miał prawo wstrzymać się z serwisem gwarancyjnym.

42. PROBON.PL nie ponosi odpowiedzialności w jakimkolwiek zakresie za szkody powstałe wskutek błędów w dostawie lub opóźnień w doręczeniu przedmiotu umowy spowodowanych przez operatora logistycznego albo inny podmiot dostarczający przedmiot umowy do Kontrahenta.

43. Kontrahent lub działający na jego rzecz odbiorca towaru ma obowiązek dokładnie i szczegółowo zbadać wydawane rzeczy w celu weryfikacji ich stanu w momencie przekazania. W momencie przekazania na kontrahenta przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty rzeczy i powstania wad, które nie mają charakteru wad ukrytych. Po odbiorze towaru Kontrahent nie może powoływać się na istnienie wad towaru, które nie zostały wymienione w protokole wydania a nie mają charakteru wad ukrytych. Przekazanie towaru następuje z chwilą dostarczenia towaru do umówionego miejsca lub dostawy do miejsca montażu. Przekazanie towaru może zostać potwierdzone protokołem odbioru.

 

Sporządzenie projektu instalacji

44. Sporządzany przez PROBON.PL projekt lub koncepcja instalacji chłodniczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej lub grzewczej oraz automatyki jest zgodny z dokumentacją technologiczną i budowlaną, z zasadami sztuki oraz techniki właściwymi dla danego rodzaju instalacji. Projekt sporządzany jest przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane lub wiedzę wymaganą dla konkretnej instalacji. Odpowiedzialność PROBON.PL za ewentualne wady projektu ogranicza się do zgodności projektu z przekazaną dokumentacją technologiczną i budowlaną, zasadami techniki oraz wiedzy budowlanej z zakresu instalacji i urządzeń chłodniczych, cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, automatyki.

45. Kontrahent ponosi całkowitą odpowiedzialność za przekazaną PROBON.PL dokumentację techniczną i budowlaną, w szczególności za jej zgodność z przepisami prawa, normami techniczno-budowlanymi oraz stanem rzeczywistym. PROBON.PL nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy przekazaną przez Kontrahenta dokumentacją techniczną i budowlaną a stanem rzeczywistym nawet w sytuacji gdy PROBON.PL przeprowadził oględziny obiektu.

46. PROBON.PL przy projektowaniu instalacji przyjmuje prawidłowe funkcjonowanie innych instalacji oraz poprawne funkcjonowanie obiektu zgodnie z normami i standardami technicznymi i technologicznymi dla obiektów danego rodzaju. Jeżeli instalacja powinna uwzględniać określone odchylenia w zakresie poprawnego funkcjonowania obiektu zgodnie z normami i standardami technicznymi i technologicznymi takie odchylenia powinny zostać szczegółowo wymienione w zamówieniu lub umowie.

47. W przypadku nieosiągania przez instalację zakładanych parametrów lub w przypadku powstania innych odchyleń i nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji PROBON.PL może przygotować zalecenia konieczne do wdrożenia w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów lub innych oczekiwanych rezultatów. Kontrahent zobowiązany jest wdrożyć wszystkie wymienione przez PROBON.PL zalecenia. W przypadku niewdrożenia zaleceń lub nieprawidłowego wdrożenia zaleceń PROBON.PL jest zwolniony z odpowiedzialności za nieprawidłowości, którym przeciwdziałać miały zalecenia.

48. PROBON.PL udziela Kontrahentowi gwarancji na to, że projekt nie posiada wady polegającej na jego sprzeczności z zasadami techniki oraz wiedzy budowlanej z zakresu instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

49. W przypadku stwierdzenia przez Kontrahenta wady projektu Kontrahent bezzwłocznie powiadamia o tym PROBON.PL.

50. Jeżeli PROBON.PL przyjmie odpowiedzialność za wadę projektu powiadomi Kontrahenta o terminie usunięcia wady, który nie może być dłuższy niż 30 dni. W takiej sytuacji PROBON.PL sporządza nowy projekt, który pozbawiony jest wad.

51. Jeżeli PROBON.PL nie przyjmie odpowiedzialności za wady projektu poinformuje Kontrahenta o przyczynach zaistnienia wad (np. błędna dokumentacja technologiczna) lub błędnej kwalifikacji wady. PROBON.PL przedstawi środki zaradcze i przedstawi ofertę zmiany projektu.

52. Wynagrodzenie za projekt instalacji ma każdorazowo charakter kosztorysowy.

53. W przypadku, gdyby PROBON.PL opóźniał się z wykonaniem projektu tak dalece, że nie byłoby prawdopodobne, żeby zdołał ukończyć go w czasie umówionym, Kontrahent może odstąpić od umowy w przedmiocie sporządzenia projektu jeszcze przed upływem terminu na wykonanie projektu, wyznaczając uprzednio PROBON.PL pisemnie pod rygorem nieważności dodatkowy termin 14 dni na wykonanie projektu.

54. PROBON.PL może powierzyć bez zgody Kontrahenta całość lub część czynności z zakresu projektowania instalacji osobom trzecim (podwykonawcom).

 

Montaż urządzeń

55. PROBON.PL dokonuje montażu urządzeń wedle istniejącego projektu, zaleceń producenta urządzeń oraz zasad techniki i sztuki budowlanej.

56. PROBON.PL wyznacza terminy odbiorów częściowych i odbioru końcowego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Odbiór uważa się za przeprowadzony pomimo nieobecności Kontrahenta. Podczas odbioru sporządza się protokół odbioru. W protokole odbioru wymienia się odebrane prace oraz zastrzeżenia i stwierdzone wady tych prac. Protokół zawsze podpisują obie strony. Protokół odbioru uważa się za sporządzony nawet w przypadku braku podpisu Kontrahenta.

57. Wynagrodzenie za montaż urządzeń ma każdorazowo charakter kosztorysowy.

58. PROBON.PL może powierzyć całość lub część czynności z zakresu montażu osobom trzecim (podwykonawcom).

59. Odpowiedzialność PROBON.PL za ewentualne wady montażu ogranicza się do zgodności montażu z projektem, zaleceniami producenta urządzeń oraz zasadami techniki.

60. PROBON.PL udziela Kontrahentowi gwarancji, że montaż został wykonany zgodnie z projektem, zaleceniami producenta urządzeń oraz zasadami sztuki technicznej.

61. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

62. Gwarancja udzielana jest na okres nieprzekraczający 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od daty uruchomienia, ale nie dłużej niż 15 miesięcy od daty montażu. Termin ten uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem ujawni się wada montażu, a Kontrahent zawiadomi PROBON.PL o stwierdzonej wadzie. Zawiadomienie powinno zawierać również numer faktury VAT wystawionej przy sprzedaży oraz dane Kontrahenta.

63. Zgłoszenie gwarancyjne powinno zostać złożone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 2 dni) po stwierdzeniu wady pod rygorem utraty uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej na aktualny adres siedziby PROBON.PL.

64. PROBON.PL informuje Kontrahenta o przyjęciu zawiadomienia i sposobie realizacji obowiązku gwarancyjnego.

65. PROBON.PL po przeprowadzeniu badania urządzenia informuje Kontrahenta o przyjęciu odpowiedzialności za wadę montażu lub o odmowie przyjęcia odpowiedzialności. Odmowa przyjęcia odpowiedzialności gwarancyjnej ma miejsce w sytuacji, gdy PROBON.PL nie ponosi winy za wadę montażu lub przyczyną nieprawidłowości nie jest wada montażu.

66. Wszelkie ingerencje Kontrahenta lub osoby trzeciej polegające na dokonywaniu samodzielnego montażu lub przemontowania danego urządzenia skutkują utratą uprawnień z tytułu gwarancji.

67. PROBON.PL naprawia wadę montażu poprzez ponowne zamontowanie danego urządzenia w sposób prawidłowy. Naprawa nie obejmuje wymiany lub naprawy samego urządzenia podlegającego montażowi, chyba że PROBON.PL dostarczył to urządzenie i ma ono wadę lub wskutek wadliwego montażu doszło do uszkodzenia urządzenia.

68. PROBON.PL jest uprawniony do obciążenia Kontrahenta kosztami oraz równowartością wynagrodzenia za przeprowadzone czynności montażu w przypadku, gdy zgłoszenie gwarancyjne było nieuzasadnione lub Kontrahent utracił uprawnienia gwarancyjne. Koszty i wynagrodzenie naliczane są według zasad określonych przy sprzedaży urządzeń a za usługi według aktualnych stawek godzinowych i za dojazd.

69. PROBON.PL ma prawo odmowy wykonania świadczenia gwarancyjnego w sytuacji, gdy Kontrahent zalega z zapłatą na rzecz PROBON.PL do czasu uregulowania płatności.

70. W przypadku, gdyby PROBON.PL opóźniał się z wykonaniem montażu tak dalece, że nie byłoby prawdopodobne, żeby zdołał ukończyć go w czasie umówionym, Kontrahent może odstąpić od umowy w przedmiocie montażu jeszcze przed upływem terminu na wykonanie montażu, wyznaczając uprzednio na piśmie pod rygorem nieważności PROBON.PL dodatkowy termin 14 dni na wykonanie montażu.

 

Usługi serwisowe

71. PROBON.PL wykonuje usługi serwisowe urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta oraz właściwymi zasadami techniki. W zakres usług serwisowych wchodzi w szczególności naprawa, przegląd lub konserwacja urządzeń. W przypadku wątpliwości poczytuje się, że usługa serwisowa stanowi odrębne świadczenie i nie wchodzi w zakres objęty umową sprzedaży urządzeń lub montażu.

72. PROBON.PL może powierzyć wykonanie usługi serwisowej osobom trzecim (podwykonawcom).

73. Kontrahent zobowiązany jest do udostępnienia PROBON.PL w umówionym dniu urządzeń objętych zgłoszeniem serwisowym. W przypadku, gdy Kontrahent nie udostępni PROBON.PL w umówionym terminie urządzeń objętych zgłoszeniem serwisowym bądź realizacja zlecenia okaże się niemożliwa z przyczyn zaistniałych po stronie Kontrahenta, Kontrahent zobowiązany będzie do zwrotu poniesionych kosztów na rzecz PROBON.PL oraz zapłaty wynagrodzenia za czas, jaki PROBON.PL poświęcił na wykonanie usług serwisowej. Stawki określone w §4 pkt 12 niniejszego Regulaminu stosuje się.

74. W przypadku usług serwisowych świadczonych w sposób okresowy lub stały, strony mogą wypowiedzieć umowę w terminie miesięcznym, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Termin wypowiedzenia określony w poprzednim zdaniu znajduje zastosowanie również do wypowiedzenia dokonywanego z ważnych powodów.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

75. Płatność ceny za przedmiot umowy będzie dokonywana przelewem bankowym, zgodnie z informacją podaną w ofercie.

76. W związku z płatnościami PROBON.PL będzie wystawiał faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak wystawienia faktury nie wpływa na obowiązek zapłaty wynagrodzenia zgodnie z terminami wynikającymi z zamówienia lub umowy.

77. Za dokonanie zapłaty uważa się zaksięgowanie środków na rachunek bieżący PROBON.PL o numerze XXX, chyba, że inny numer rachunku bankowego został wskazany w zamówieniu, umowie lub na fakturze.

78. W braku odmiennego postanowienia w zamówieniu lub umowie Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty należności za przedmiot umowy w terminie wskazanym w fakturze VAT.

79. Kontrahent przez fakt zawarcia umowy z PROBON.PL upoważnia PROBON.PL do wystawienia faktury VAT bez podpisu w formie elektronicznej.

80. W przypadku opóźnienia w płatności jakichkolwiek należności przez Kontrahenta na rzecz PROBON.PL odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości stanowiącej dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie.

81. W przypadku zaistnienia po stronie Kontrahenta opóźnienia w płatności więcej niż czterdzieści pięć (słownie: 45) dni kalendarzowych, oprócz żądania zapłaty odsetek, PROBON.PL jest również uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz żądania zapłaty przez Kontrahenta kary umownej w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu umowy. PROBON.PL jest uprawniony do dochodzenia roszczeń przewyższających wartość kary umownej jeżeli szkoda wywołana przez Kontrahenta okaże się wyższa.

82. W przypadku dopuszczenia się przez Kontrahenta opóźnienia w jakiekolwiek płatności PROBON.PL ma prawo do wstrzymania się z wykonaniem wszelkich świadczeń wynikających z zamówienia lub umowy do czasu uregulowania zaległych należności. W takim przypadku przyjęte w zamówieniach lub umowach terminy realizacji świadczeń przez PROBON.PL ulegają odpowiedniemu przedłużeniu.

83. Prawo do dokonywania potrącenia jakichkolwiek należności pomiędzy Kontrahentem a PROBON.PL jest całkowicie wyłączone.

84. W przypadku rezygnacji przez Kontrahenta z usług wynikających ze złożonego zamówienia lub z umowy PROBON.PL przysługuje prawo żądania zapłaty od Kontrahenta kary umownej w wysokości 30% wartości takiego zamówienia lub umowy.

85. W przypadku, gdy z zamówienia lub umowy wynika, że PROBON.PL zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług lub innych prac montażowych lub budowlanych a z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta, choćby niezawinionych, PROBON.PL nie mógł rozpocząć zaplanowanych prac w umówionym terminie, PROBON.PL przysługuje kara umowna od Kontrahenta za każdy dzień opóźnienia w dopuszczeniu do prac w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 30% wartości przedmiotu umowy.

86. W przypadku, gdy z zamówienia lub umowy wynika, że PROBON.PL zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług lub innych prac budowlanych a z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta, choćby niezawinionych, PROBON.PL nie mógł rozpocząć zaplanowanych prac w umówionym terminie, PROBON.PL ma prawo żądać ustalenia wspólnie innego terminu rozpoczęcia prac niż nowy termin wskazany przez Kontrahenta w sytuacji, gdyby nowy termin kolidował z innymi zobowiązaniami PROBON.PL. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w zakresie ustalenia nowego terminu rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot umowy PROBON.PL ma prawo do odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy w terminie 1 roku od upływu ostatniego zgodnie ustalonego terminu rozpoczęcia prac przez PROBON.PL.

§ 6 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

87. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie.

88. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla m.st. Warszawy.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

89. Umowa podlega prawu polskiemu.

90. Stwierdzenie nieważności danego postanowienia Regulaminu lub umowy nie ma wpływu na ważności pozostałych postanowień.

91. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z otrzymaną ofertą oraz zawarciem i wykonaniem umowy, w szczególności co do danych przedsiębiorstwa nieujawnianych publicznie, danych kontrahentów oraz kontaktów handlowych. Obowiązek zachowania tych danych w tajemnicy trwa również po wygaśnięciu umowy.

92. Kontrahent zobowiązuje się nie przekazywać PROBON.PL żadnych danych osobowych, których przetwarzanie podlega RODO.

93. Stosownie do art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona zarówno w odniesieniu do sprzedanych towarów, jak również w zakresie usług projektowych oraz montażowych.

94. PROBON.PL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy, jeżeli takie niewykonanie zostało spowodowane działaniami Kontrahenta lub brakiem zapłaty ceny lub wynagrodzenia w części lub w całości.

95. PROBON.PL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy w przypadku, gdy jest ono wynikiem okoliczności pozostających poza kontrolą PROBON.PL (siła wyższa). W szczególności dotyczy to takich wypadków, jak: strajki, akty terrorystyczne, wojna, problemy związane z dostawą/transportem/produkcją, działania władz ustawodawczych bądź wykonawczych oraz klęski żywiołowe.

96. Odpowiedzialność odszkodowawcza PROBON.PL względem Kontrahenta zostaje ograniczona do wartości netto przedmiotu umowy, z którym związana jest odpowiedzialność, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej PROBON.PL. PROBON.PL nie odpowiada za jakiekolwiek szkody polegające na utraconych korzyściach.

97. Dane adresowe i kontaktowe podane przez Kontrahenta w zamówieniu będą wiążące dla PROBON.PL do wszelkich doręczeń i kontaktów pomiędzy stronami. Kontrahent jest zobowiązany poinformować PROBON.PL o każdej zmianie danych. W przypadku zaniechania wypełnienia tego obowiązku Kontrahenta obarczają wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z tego stanu rzeczy.

Serwisujemy:

  • klient logo
  • klient logo
  • klient logo
  • klient logo
  • klient logo
  • klient logo

 

 

Współpracujemy:

  • logo
  • logo